SUN Lab: Learn, Enjoy, Innovate

Sun Lab

Molecular Quantum Devices and Quantum Information

Google Scholar | ORCID

Preprints

2
Atomic-Precision Non-van der Waals 2D Structures: Superconductivity in π-d Conjugated Coordination Polymers
Zhichao Pan, Xing Huang, Yunlong Fan, Shaoze Wang, Yiyu Liu, Xuzhong Cong, Tingsong Zhang, Shichao Qi, Ying Xing, Yu-Qing Zheng, Jian Li, Xiaoming Zhang, Wei Xu, Lei Sun, Jian Wang, Jin-Hu Dou*
ChemRxiv 2024, doi: 10.26434/chemrxiv-2024-296c0
1
Phononic Modulation of Spin-Lattice Relaxation in Molecular Qubit Frameworks
Aimei Zhou, Denan Li, Mingshu Tan, Yanpei Lv, Simin Pang, Xinxing Zhao, Zhifu Shi, Jun Zhang, Feng Jin, Shi Liu, Lei Sun*
ChemRxiv 2024, doi: 10.26434/chemrxiv-2024-db2x4

Independent publications

6
Coherent Addressing of Single Molecular Electron Spin Qubits
Xiya Du, Aimei Zhou, Lei Sun*
Chin. J. Chem. 2024, doi: 10.1002/cjoc.202400048

5
Spin-Lattice Relaxation with Non-Linear Couplings: Comparison between Fermi's Golden Rule and Extended Dissipaton Equation of Motion
Rui-Hao Bi, Yu Su, Yao Wang, Lei Sun, Wenjie Dou*
J. Chem. Phys. 2024, 161 (2), 024105
4
Stable Organic Radical Qubits and Their Applications in Quantum Information Science
Aimei Zhou, Zhecheng Sun, Lei Sun*
The Innovation 2024, 5 (5), 100662

3
Emergent Physics in Metal−Organic Frameworks
Shaoze Wang*, Yingchao Wang, Haozhou Sun, Lei Sun*
Chin. J. Chem. 2024, 42, 2514−2519
2
Machine Learning-Driven Discovery and Structure-Activity Relationship Analysis of Conductive Metal-Organic Frameworks
Jinlong Lin, Huibiao Zhang, Mojgan Asadi, Kai Zhao, Luming Yang, Yunlong Fan, Jintao Zhu, Qianyi Liu, Lei Sun, Wenjun Xie, Chenru Duan, Fanyang Mo, Jin-Hu Dou*
Chem. Mater. 2024, 36 (11), 5436−5445
1
Realizing Solution-Phase Room Temperature Quantum Coherence in a Tetrathiafulvalene-Based Diradicaloid Complex
Lauren E. McNamara, Aimei Zhou, Tijana Rajh, Lei Sun*, John S. Anderson*
Cell Rep. Phys. Sci. 2023, 4 (12), 101693
Featured in "Editors Choice — 2023"

Prior publications

37
Detrimental Increase of Spin-Phonon Coupling in Molecular Qubits on Substrates
Kathleen R. Mullin, Rianna B. Greer, Michael J. Waters, M. Jeremy Amdur, Lei Sun, Danna E. Freedman, James M. Rondinelli*
ACS Appl. Mater. Interface 2024, doi: 10.1021/acsami.4c05728
36
Long-Lived Electronic Spin Qubits in Single-Walled Carbon Nanotubes
Jia-Shiang Chen, Kasidet Jing Trerayapiwat, Lei Sun, Matthew D. Krzyaniak, Michael R. Wasielewski, Tijana Rajh, Sahar Sharifzadeh, Xuedan Ma*
Nat. Commun. 2023, 14, 848
35
Electronic Spin Qubit Candidates Arrayed Within Layered Two-Dimensional Polymers
Alexander K. Oanta, Kelsey A. Collins, Austin M. Evans, Saied Md Pratik, Lyndon A. Hall, Michael J. Strauss, Seth R. Marder, Deanna M. D'Alessandro, Tijana Rajh, Danna E. Freedman, Hong Li, Jean-Luc Brédas, Lei Sun*, William R. Dichtel*
J. Am. Chem. Soc. 2023, 145 (1), 689−696
34
Hyperfine Interactions and Coherent Spin Dynamics of Isotopically Purified 167Er3+ in Polycrystalline Y2O3
Tijana Rajh*, Lei Sun, Shobhit Gupta, Jun Yang, Haitao Zhang, Tian Zhong*
Mater. Quantum Technol. 2022, 2 (4), 045002
33
Room-Temperature Quantitative Quantum Sensing of Lithium Ions with a Radical-Embedded Metal−Organic Framework
Lei Sun†,*, Luming Yang, Jin-Hu Dou, Jian Li, Grigorii Skorupskii, Michael Mardini, Kong Ooi Tan, Tianyang Chen, Chenyue Sun, Julius J. Oppenheim, Robert G. Griffin, Mircea Dincă*, Tijana Rajh*
J. Am. Chem. Soc. 2022, 144 (41), 19008−19016
32
Chemical Control of Spin−Lattice Relaxation to Discover a Room Temperature Molecular Qubit
M. Jeremy Amdur, Kathleen R. Mullin, Michael J. Waters, Danilo Puggioni, Michael K. Wojnar, Mingqiang Gu, Lei Sun, Paul H. Oyala, James M. Rondinelli*, Danna E. Freedman*
Chem. Sci. 2022, 13 (23), 7034−7045
31
Predicting Multi-Epitope Vaccine Candidates Using Natural Language Processing and Deep Learning
Xiao Yuan*, Daniel Bibl, Kahlil Khan, Lei Sun
2021 IEEE 21st International Conference on Bioinformatics and Bioengineering (BIBE)
doi: 10.1109/BIBE52308.2021.9635304
30
Controlled n-Doping of Naphthalene Diimide-Based Two-Dimensional Polymers
Austin M. Evans, Kelsey A. Collins, Sangni Xun, Taylor G. Allen, Samik Jhulki, Ioannina Castano, Hannah L. Smith, Michael J. Strauss, Alexander K. Oanta, Lujia Liu, Lei Sun, Obadiah G. Reid, Gjergji Sini, Danilo Puggioni, James M. Rondinelli, Tijana Rajh, Nathan C. Gianneschi, Antoine Kahn, Danna E. Freedman, Hong Li, Stephen Barlow, Garry Rumbles, Jean-Luc Brédas, Seth R. Marder, William R. Dichtel*
Adv. Mater. 2022, 34 (22), 2101932
29
Strong Magnetocrystalline Anisotropy Arising from Metal−Ligand Covalency in a Metal−Organic Candidate for 2D Magnetic Order
Yiran Wang, Michael E. Ziebel, Lei Sun, J. Tyler Gish, Tyler J. Pearson, Xue-Zeng Lu, Agnes E. Thorarinsdottir, Mark C. Hersam, Jeffrey R. Long*, Danna E. Freedman*, James M. Rondinelli*, Danilo Puggioni*, T. David Harris*
Chem. Mater. 2021, 33 (22), 8712−8721
28
Atomically Precise Single-crystal Structures of Electrically Conducting 2D Metal−Organic Frameworks
Jinhu Dou, Maxx Q. Arguilla, Yi Luo, Jian Li, Weizhe Zhang, Lei Sun, Jenna L. Mancuso, Luming Yang, Tianyang Chen, Lucas R. Parent, Grigorri Skorupskii, Nicole J. Libretto, Chenyue Sun, Min Chieh Yang, Phat Vinh Dip, Edward J. Brignole, Jeffrey T. Miller, Jing Kong, Christopher H. Hendon, Junliang Sun*, Mircea Dincă*
Nat. Mater. 2021, 20 (2), 222−228
27
High Electrical Conductivity in a 2D MOF with Intrinsic Superprotonic Conduction and Interfacial Pseudo-capacitance
Jian Su, Wen He, Xiao-Min Li, Lei Sun, Hai-Ying Wang, Ye-Qian Lan*, Mengning Ding*, Jing-Lin Zuo*
Matter 2020, 2 (3), 711−722
26
Waterproof Molecular Monolayers Stabilize 2D Materials
Cong Su, Zongyou Yin†,*, Qing-Bo Yan, Zegao Wang, Hongtao Lin, Lei Sun, Wenshuo Xu, Tetsuya Yamada, Xiang Ji, Nobuyuki Zettsu, Katsuya Teshima, Jamie H. Warner, Mircea Dincă, Juejun Hu, Mingdong Dong, Gang Su, Jing Kong, Ju Li*
Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A. 2019, 116 (42), 20844−20849
25
Reversible Redox Switching of Magnetic Order and Electrical Conductivity in a 2D Manganese Benzoquinoid Framework
Lujia Liu, Jordan A. DeGayner, Lei Sun, David Z. Zee, T. David Harris*
Chem. Sci. 2019, 10 (17), 4652−4661
24
High Electrical Conductivity and Carrier Mobility in oCVD PEDOT Thin Films by Engineered Crystallization and Acid Treatment
Xiaoxue Wang, Xu Zhang, Lei Sun, Dongwook Lee, Sunghwan Lee, Minghui Wang, Junjie Zhao, Yang Shao-Horn, Mircea Dincă, Tomás Palacios, Karen K. Gleason*
Sci. Adv. 2018, 4 (9), eaat5780
23
Coordination-Induced Reversible Electrical Conductivity Variation in the MOF-74 Analogue Fe2(DSBDC)
Lei Sun, Christopher H. Hendon, Mircea Dincă*
Dalton Trans. 2018, 47 (34), 11739−11743
22
Tunable Mixed-Valence Doping toward Record Electrical Conductivity in a Three-Dimensional Metal−Organic Framework
Lilia S. Xie, Lei Sun, Ruomeng Wan, Sarah S. Park, Jordan A. DeGayner, Christopher H. Hendon, Mircea Dincă*
J. Am. Chem. Soc. 2018, 140 (24), 7411−7414
21
Signature of Metallic Behavior in the Metal−Organic Frameworks M3(hexaiminobenzene)2 (M = Ni, Cu)
Jin-Hu Dou, Lei Sun, Yicong Ge, Wenbin Li, Christopher H. Hendon, Ju Li, Sheraz Gul, Junko Yano, Eric A. Stach, Mircea Dincă*
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139 (39), 13608−13611
20
A Microporous and Naturally Nanostructured Thermoelectric Metal−Organic Framework with Ultralow Thermal Conductivity
Lei Sun, Bolin Liao, Dennis Sheberla, Daniel Kraemer, Jiawei Zhou, Eric A. Stach, Dmitri Zakharov, Vitalie Stavila, A. Alec Talin, Yicong Ge, Mark D. Allendorf, Gang Chen, François Léonard, Mircea Dincă*
Joule 2017, 1 (1), 168−177
19
Is Iron Unique in Promoting Electrical Conductivity in MOFs?
Lei Sun, Christopher H. Hendon, Sarah S. Park, Yuri Tulchinsky, Ruomeng Wan, Fang Wang, Aron Walsh, Mircea Dincă*
Chem. Sci. 2017, 8 (6), 4450−4457
18
Rapid and Precise Determination of Zero-Field Splittings by Terahertz Time-Domain Electron Paramagnetic Resonance Spectroscopy
Jian Lu, I. Ozge Ozel, Carina A. Belvin, Xian Li, Grigorii Skorupskii, Lei Sun, Benjamin K. Ofori-Okai, Mircea Dincă, Nuh Gedik, Keith Nelson*
Chem. Sci. 2017, 8 (11), 7312−7323
17
2D Conductive Iron-Quinoid Magnets Ordering up to TC = 105 K via Heterogeneous Redox Chemistry
Jordan A. DeGayner, Ie-Rang Jeon, Lei Sun, Mircea Dincă, T. David Harris*
J. Am. Chem. Soc. 2017, 139 (11), 4175−4184
16
High Temperature Ferromagnetism in π-Conjugated Two-Dimensional Metal−Organic Frameworks
Wenbin Li, Lei Sun, Jingshan Qi, Pablo Jarillo-Herrero, Mircea Dincă*, Ju Li*
Chem. Sci. 2017, 8 (4), 2859−2867
15
Conetronics in 2D Metal−Organic Frameworks: Double/Half Dirac Cones and Quantum Anomalous Hall Effect
Menghao Wu*, Zhijun Wang, Junwei Liu, Wenbin Li, Huahua Fu, Lei Sun, Xin Liu, Minghu Pan, Hongming Weng, Mircea Dincă, Liang Fu, Ju Li*
2D Mater. 2017, 4 (1), 015015
14
Measuring and Reporting Electrical Conductivity in Metal−Organic Frameworks: Cd2(TTFTB) as a Case Study
Lei Sun, Sarah S. Park, Dennis Sheberla, Mircea Dincă*
J. Am. Chem. Soc. 2016, 138 (44), 14772−14782
13
Solid-State Redox Switching of Magnetic Exchange and Electronic Conductivity in a Benzoquinoid-Bridged MnII Chain Compound
Ie-Rang Jeon, Lei Sun, Bogdan Negru, Richard P. Van Duyne, Mircea Dincă, T. David Harris*
J. Am. Chem. Soc. 2016, 138 (20), 6583−6590
12
Electrochemical Oxygen Reduction Catalyzed by Ni3(hexaiminotriphenylene)2
Elise M. Miner, Tomohiro Fukushima, Dennis Sheberla, Lei Sun, Yogesh Surendranath, Mircea Dincă*
Nat. Commun. 2016, 7, 10942
11
Electrically Conductive Porous Metal−Organic Frameworks
Lei Sun, Michael G. Campbell, Mircea Dincă*
Angew. Chem. Int. Ed. 2016, 55 (11), 3566−3579; Angew. Chem. 2016, 128 (11), 3628−3642
10
Magnetic Ordering in TCNQ-Based Metal−Organic Frameworks with Host-Guest Interactions
Xuan Zhang, Mohamed R. Saber, Andrey P. Prosvirin, Joseph H. Reibenspies, Lei Sun, Maria Ballesteros-Rivas, Hanhua Zhao, Kim R. Dunbar*
Inorg. Chem. Front. 2015, 2 (10), 904−911
9
Million-Fold Electrical Conductivity Enhancement in Fe2(DEBDC) versus Mn2(DEBDC) (E = S, O)
Lei Sun, Christopher H. Hendon, Mikael A. Minier, Aron Walsh, Mircea Dincă*
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137 (19), 6164−6167
8
Cation-Dependent Intrinsic Electrical Conductivity in Isostructural Tetrathiafulvalene-Based Microporous Metal−Organic Frameworks
Sarah S. Park, Eric R. Hontz, Lei Sun, Christopher H. Hendon, Aron Walsh, Troy Van Voorhis, Mircea Dincă*
J. Am. Chem. Soc. 2015, 137 (5), 1774−1777
7
High Electrical Conductivity in Ni3(2,3,6,7,10,11-hexaiminotriphenylene)2, a Semiconducting Metal−Organic Graphene Analogue
Dennis Sheberla, Lei Sun, Martin A. Blood-Forsythe, Süleyman Er, Casey R. Wade, Carl K. Brozek, Alán Aspuru-Guzik, Mircea Dincă*
J. Am. Chem. Soc. 2014, 136 (25), 8859−8862
6
5
Mono- and Dinuclear Co/Ni Complexes Bearing Redox-Active Tetrathiafulvaleneacetylacetonate Ligands − Synthesis, Crystal Structures, and Properties
Jing Xiong, Gao-Nan Li, Lei Sun, Yi-Zhi Li, Jing-Lin Zuo*, Xiao-Zeng You
Eur. J. Inorg. Chem. 2011 (33), 5173−5181
4
A New Optical and Electrochemical Sensor for Fluoride Ion Based on the Functionalized Boron-Dipyrromethene Dye with Tetrathiafulvalene Moiety
Jing Xiong, Lei Sun, Ya Liao, Gao-Nan Li, Jing-Lin Zuo*, Xiao-Zeng You
Tetrahedron Lett. 2011, 52 (46), 6157−6161
3
Synthesis, Structures, and Properties of Metal Complexes Involving π-Conjugated Tetrathiafulvalene-Pyridine Ligand
Gao-Nan Li, Jing Xiong, Ya Liao, Lei Sun, Yi-Zhi Li, Jing-Lin Zuo*
Polyhedron 2011, 30 (15), 2473−2478
2
Dinuclear Rhenium(I) Carbonyl Complexes Based on π-Conjugated Polypyridyl Ligands with Tetrathiafulvalenes: Synthesis, Crystal Structures, Properties and DFT Calculations
Gao-Nan Li, Tao Jin, Lei Sun, Jie Qin, Di Wen, Jing-Lin Zuo*, Xiao-Zeng You
J. Organomet. Chem. 2011, 696 (19), 3076−3085
1
Synthesis, Crystal Structures, and Characterization of Heteronuclear Complexes Based on a Versatile Ligand with Both Acetylacetonate and Bis(2-pyridyl) Units
Jing Xiong, Lei Sun, Ling-Chen Kang, Wei Liu, You-Xuan Zheng, Jing-Lin Zuo*, Xiao-Zeng You
Inorg. Chim. Acta 2011, 376 (1), 36−43

co-first author    * corresponding author

Website design: Lei Sun    © Copyright 2024 Sun Lab at Westlake University